ALLMÄNNA VILLKORRÅDGIVNING

Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i Ditt uppdrag samt den fakta och de instruktioner som Du lämnar till oss. Den rådgivning och de handlingar som vi lämnar till Dig inom ramen för ett visst uppdrag kan därför inte fritt användas i andra sammanhang och för andra syften än det som Ditt uppdrag avsåg. Vår rådgivning omfattar inte möjliga skattekonsekvenser såvitt inte detta särskilt avtalats.

ARVODEN OCH KOSTNADER

Vår arvodering följer de regler som anges av Sveriges Advokatsamfund och fastställs utifrån flera olika faktorer, däribland nedlagd tid, uppdragets svårighetsgrad, de värden som uppdraget rör, tidspress och uppnått resultat. Tyngst vägande bland dessa faktorer är den tid som vi lägger ned på uppdraget. Vår arvodesnivå följer därvid den så kallade timkostnadsnormen vilken årligen fastställs av staten. För år 2022 är vårt timarvode 1 802 kr (inkl. moms för privatpersoner, exkl. moms för juridiska personer och företag). Observera att timkostnadsnormen justeras årligen.


För uppdrag som boutredningsman eller bodelningsförrättare är vårt timarvode 2 500 kr inkl. moms. Vid enklare uppdrag kan fast taxa avtalas.


Föreligger rättsskydd eller rättshjälp (se rubriken "Rättsskydd och Rättshjälp" nedan) kommer Du som klient endast att betala en mindre del av vårt arvode. Rör Ditt ärende en domstolstvist, kan i vissa fall Din motpart tvingas ersätta Dina kostnader för vårt arbete.


Vi debiterar per påbörjat 15-minutersintervall.

Utöver vårt arvode tillkommer kostnader för tidsspillan och utlägg. Som tidsspillan räknas tid då produktivt arbete med Ditt uppdrag inte kan utföras, trots att vår arbetstid tas i anspråk av Ditt uppdrag. Med detta avses främst restid till och från förhandlingar. Vår ersättning för tidsspillan följer Domstolsverkets föreskrifter härom. För år 2022 utgår ersättning för tidsspillan med 1 650 kr per timme (inkl. moms för privatpersoner, exkl. moms för juridiska personer och företag). Utlägg, såsom ansökningsavgifter, m.m. debiteras med utläggets belopp. Körning debiteras med 30,50 kr per mil exkl. moms.

ANSVARSFÖRSÄKRING

Vi har ansvarsförsäkring vilken i enlighet med försäkringsvillkoren ersätter ren förmögenhetsskada vid fel eller försummelse vid utförandet av Ditt uppdrag. Maximal ersättning är 3 mkr. Om Ditt uppdrag fordrar en större ansvarsförsäkring än så, kommer vi att teckna sådan. Du är skyldig att göra oss uppmärksamma på sådana förhållanden som kan aktualisera ett högre ansvarsförsäkringsbelopp.

RÄTTSSKYDD OCH RÄTTSHJÄLP

I många fall där Du behöver anlita oss kan Du få hjälp att betala för vårt arbete. I första hand ska Du utnyttja det s.k. rättsskydd som Du har i Din hem- eller företagsförsäkring. Rättsskydd finns också i många andra typer av försäkringar. Om Du som privatperson inte har något rättsskydd och dessutom en lite lägre inkomst, kan Du ibland få s.k. rättshjälp från staten. Vi hjälper Dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp.

EXTERNA RÅDGIVARE & SAKKUNNIGA

Vi samarbetar med flera externa rådgivare och sakkunniga. Dessa är helt oberoende av oss och vi tar därför inget juridiskt ansvar för deras arbete. Uppdragsavtal med dessa rådgivare och sakkunniga kan inom ramen för lämnade fullmakter ingås av oss för Din räkning. För deras arvode svarar Du såvitt inte annat avtalats.

KONSUMENTTVISTNÄMND

Från och med den 11 januari 2016 har den som är konsument möjlighet att få en tvist mellan konsumenten och advokaten prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm

Mailadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Telefon: +46 (0)8 459 03 00

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Skånes Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.


Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av uppdragsavtal, för att det är nödvändigt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, samtycke och/eller intresseavvägning.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Advokat Abrahamsson i Skåne AB, Advokabyrån JankeAdvokatbyrå AB och Advokat Caroline Davidsson AB, som Skånes Advokatbyrå AB har kontorsgemenskap med.


Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.


Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Skånes Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.


Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Skånes Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.


Kontakta oss om Du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.